Algemene-Voorwaarden

1: Definities

-  Vino Moments is in deze algemene voorwaarden de dienstverlener

-  Vino Moments is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer: 74919601

-  Vino Moments is bekend bij de belastingdienst en heeft BTW-nummer: NL002118549B34

-  In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld; iedere rechtspersoon die bij Vino Moments diensten of producten afneemt.


2: Toepassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op de door Vino Moments te Culemborg te leveren producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3: Betalingen

-  Bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW mits anders vermeld.

-  Betalingen op locatie kunnen cash of via directe overboeking gedaan worden.

-  Betalingen voor bedragen hoger dan 300 euro hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de betalingstermijn van 14 dagen per bankoverschrijving naar IBAN NL11ASNB 0781 281644 op naam van Vino Moments

-  Voor betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien Koper niet aan voornoemde verplichting voldoet heeft Vino Moments onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op de wettelijke handelsrente, administratiekosten en gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zulks zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In afwijking van artikel 2 van het besluit als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) bedraagt de minimumvergoeding EUR 500, – en is de in het besluit genoemde maximumvergoeding van EUR 6.775, – niet van toepassing
-  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld 
-  Offertes die getekend zijn door beide partijen zijn dragen de verplichting met zich mee om financieel na te komen.


4: Aansprakelijkheid
-  Vino Moments levert geen diensten en producten aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Door de producten en diensten te bestellen verklaart Koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
-  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Vino Moments ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

-  Vino Moments is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

-  Vino Moments is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geleverde diensten en producten en het onverantwoord gebruik van deze producten.

-  Voor diensten die plaats vinden op afspraak geldt, indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijkheid zijn voor de dienst, is Vino Moments gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

-  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vino Moments niet

5: Eigendomsvoorbehoud

- Vino Moments behoudt het recht van eigendom van alle goederen totdat de klant de factuur volledig voldaan heeft.

6: Klachten

-  Koper dient de geleverde zaken onmiddellijk nadat hij deze heeft ontvangen te onderzoeken.

-  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vino Moments. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Vino moments te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Vino Moments te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Vino Moments vervalt.

7: Geschillen

- Op overeenkomsten tussen de Vino Moments en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.